Skip directly to content

Kasutustingimused

1.    Tere tulemast metastaatilinerinnavahk.ee veebilehele. Sellel veebilehel toodud teave on üksnes üldise ja hariva eesmärgiga. Enne veebilehele sisenemist ja selle kasutamist palun lugege ja tutvuge hoolikalt kasutustingimustega. Sisenedes sellele veebilehele ja lugedes veebilehelt teavet, kinnitate, et te olete läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud kasutustingimustega. Te ei tohi veebilehele siseneda või seda kasutada, kui te ei  nõustu kasutustingimustega.

2.    Veebilehe kasutamine. Sellel veebilehel toodud teave on üldise ja hariva eesmärgiga. Veebilehele sisenemine ja veebilehel oleva teabe kasutamine allub kasutustingimustele. Sisenedes ja kasutades veebilehe teavet nõustute ilma piiranguteta kasutustingimustega.

3.    Sisu. Pfizer teeb mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et teave veebilehel oleks täpne ja ajakohane, kuid ei garanteeri ega kinnita mingil moel teabe täpsust, ajakohasust või täielikkust. Te nõustute, et veebilehele sisenemine ja selle kasutamine on teie omal vastutusel. Pfizer loobub kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest, sealhulgas turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiidest. Pfizer ega ükski osapool, kes osales veebilehe loomisel, koostamisel või veebilehe avalikustamisel, ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tekkisid sellele veebilehele juurdepääsust, kasutamisest või võimetusest seda kasutada või vigadest või puudustest sisu osas, sealhulgas ilma piiranguteta, otsesed, ettenägematud, põhjuslikud, kaudsed kahjud või kahjutasud. See piirang hõlmab kahjusid teie arvutiseadmetele ja kahjusid, mille on põhjustanud teie arvutiseadmeid nakatanud viirused.

4.    Kahju hüvitamine. Te nõustute hüvitama, kaitsma ja mitte kahjustama Pfizerit, Pfizeri juhatajaid, direktoreid, töötajaid, esindajaid, tarnijaid ja kolmanda osapoole partnereid kõigi kahjude ja kulude osas, sealhulgas mõistlikud juristitasud, mis tulenevad kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest. 

5.    Kolmandate osapoolte veebilehed ja lingid. See veebileht võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebilehtedele, mida omavad kolmandad osapooled, kelle üle Pfizeril puudub kontroll. Need lingid on antud üksnes mugavuse huvides. Sarnaselt võib sellele veebilehele siseneda kolmanda osapoole lingilt, mille üle puudub Pfizeril kontroll. Pfizer ei garanteeri ega kinnita mingil moel sellistel veebilehtedel avalikustatud teabe täpsust, asjakohasust või täielikkust ning ei vastuta mingil moel kahjustuste või vigastuste eest, mis tulenevad selle sisust või teabest. Kolmada osapoole lingi lisamine ei tähenda Pfizeri poolset kinnitust või soovitust
.
6.    Meditsiiniline teave. See veebileht võib sisaldada üldist teavet erinevate haigusseisundite ja nende ravi kohta. Selline teave on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda arsti või muu tervishoiutöötaja poolt antavaid nõuandeid. Patsiendid ei tohi kasutada sellel veebilehel toodud teavet tervise või heaoluga seotud probleemide või haiguse diagnoosimiseks. Meditsiinilise nõu või diagnoosi või ravi kohta teabe saamiseks peavad patsiendid alati konsulteerima arsti või muu tervishoiutöötajaga.

7.    Mittekonfidentsiaalne teave. Meie privaatsuspoliitikas toodud tingimuste kohaselt loetakse mis tahes teabeedastust või muud materjali, mille saadate meile interneti kaudu või postitate Pfizeri veebilehele elektronposti teel või muul viisil, nt kõik küsimused, kommentaarid, ettepanekud või muu sarnane, mittekonfidentsiaalseks ning Pfizeril ei ole sellise teabe suhtes mingisuguseid kohustusi. Pfizer võib kasutada sellises teabeedastuses sisalduvaid kõiki ideesid, mõisteid, oskusteavet või metoodikat ükskõik millisel eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. 

8.    Kaubamärgid. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik tootenimed, nii need, mis on esitatud  suurte tähtedega või mitte või koos kaubamärgi sümboliga, kui ka muud Pfizeri, selle filiaalide, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid. Nende kaubamärkide või mistahes muu materjali kasutamine  muul kui selles dokumendis lubatud viisil ja väärkasutamine on rangelt keelatud ning võib olla vastuolus autoriõiguse seaduse ja sellega seotud õiguste, laimu õhutamise seaduse, privaatsuse ja avaliku teabe seaduse ning kommunikatsiooni määruste ja põhikirjadega. Palun pange tähele, et Pfizer jõustab oma intellektuaalse omandi õigusi aktiivselt ja jõuliselt seadusega kehtestatud maksimaalses ulatuses.

9.    Autoriõigus. Kogu veebilehe sisu on Pfizeri intellektuaalne omand ja kuulub autoriõiguse alla. Kasutajad võivad selle veebisaidi sisu alla laadida, printida või kopeerida ainult isiklikuks kasutamiseks. Viide Pfizerile kuuluvale autoriõigusele peab sisalduma meie väljaannete või nende osade igas eksemplaris. Mis tahes veebilehe või selle osade muutmine, reprodutseerimine, levitamine või muul viisil avaldamine on keelatud.
Kõik autoriõiguse või teised omandit puudutavad märked peavad säilima ning edasi ei tohi neid kopeerida, reprodutseerida või muul moel levitada. Välja arvatud eelmainitud selgel juhul, ei tohi te mingil muul moel kopeerida, esitada, alla laadida, levitada, muuta, reprodutseerida, avaldada ega edastada sellel veebilehel leiduvat informatsiooni, teksti või dokumente või mistahes osa sellest elektroonsel andmekandjal või paberkandjal või luua piltide, teksti või dokumentide põhjal tuletatud tööd ilma Pfizeri kirjaliku loata. Mitte midagi siin sisalduvast ei tohi tõlgendada viisil, mis annaks kaudsel või muul moel loa või õiguse kasutada Pfizeri või kolmanda osapoole mingit patenti või kaubamärki.

10.    Kehtivus. See veebileht ja selle sisu on kavandatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele. Kuigi sellel veebilehel sisalduv informatsioon on kättesaadav kasutajale väljaspool Eesti Vabariiki, on Pfizeri toodetega seotud informatsioon mõeldud ainult Eesti Vabariigi elanikele. Teiste riikide seadused, regulatiivsed nõuded ja kliiniline praktika võivad erineda Eesti Vabariigis rakendatavast. Veebilehel on lingid teistele Pfizeri erinevate osakondade ja tütarettevõtete veebilehtedele, millest mõned on väljaspool Eesti Vabariiki. Nendel veebilehtedel võib olla teavet, mis on asjakohane ainult selles konkreetses riigis. Pfizer jätab endale õiguse piirata oma toodete või teenuste kättesaadavust isikutele, geograafilises piirkonnas või jurisdiktsioonis ja/või piirata ükskõik millise toote või teenuse ulatust. Mistahes toote või teenuse pakkumine sellel veebilehel on kehtetu, kui see on keelatud.
​​​​​​​
11.    Kohaldatav õigus. Kasutuslepingu tingimused  ja veebilehe teiepoolne kasutamine on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega, sõltumata selle rahvusvahelise eraõiguse sätetest. Kõik selle veebilehega seotud kohtumenetlused  või  -protsessid alluvad Eesti Vabariigi kohtusüsteemi jurisdiktsioonile.

12.    Muud sätted. Kui mistahes selle lepingu säte osutub õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks, loetakse  niisugune säte eraldatavaks kõigi ülejäänud sätete jõustatavust mõjutamata. Pfizer jätab endale õiguse oma äranägemisel muuta või kustutada sellelt veebilehelt materjale.